Există sau nu o afectare a exercițiului drepturilor și obligațiilor asociaților în cadrul unei societăți cu răspundere limitată pe durata situației de urgență? De lege ferenda

Răspunsul la întrebarea adresată în titlul articolului ar putea fi: da, la prima impresie.

Iar răspunsul este dat, în contextul în care conform art. 1 din Ordonanța Militară nr. 3 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, publicată în Monitorul Oficial nr. 242 din 24 martie 2020, deplasările sunt permise doar în următoarele zece scopuri, expres și limitativ reglementate:

1. interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

2. asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice;

3. asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;

4. motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea unui minor/copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;

5. activitate fizică individuală (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă/ colective) sau pentru nevoile animalelor de companie/domestice, în apropierea locuinței

6. realizarea de activități agricole;

7. donarea de sânge, la centrele de transfuzie sanguină;

8. scopuri umanitare sau de voluntariat;

9. comercializarea de produse agroalimentare (în cazul producătorilor agricoli);

10. asigurarea de bunuri necesare desfășurării activității profesionale.

Din analiza celor zece motive, s-ar putea susține că deplasarea unei persoane, asociat în cadrul unei societăți cu răspundere limitată, ar fi posibilă și permisă, invocându-se fie un interes profesional,fie existența unui motiv justificat.

Cu privire la primul motiv posibil de invocat, se naște întrebarea dacă o persoana fizică, asociat în cadrul unei societăți cu răspundere limitată poate invoca deplasarea în interes profesional, pentru a participa la adunarea generală a asociaților, legal convocată în condițiile intrării în vigoare a Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României și a restricțiilor de circulație instituite prin Ordonanța Militară nr. 3/2020.  

Este important să fie definit conținutul sintagmei „interes profesional” pentru a putea determina cu claritate situațiile în care este permisă deplasarea în afara locuinței și, dacă exercitarea unor alte drepturi și obligații care nu țin strict de sfera profesională, este afectată sau nu.

Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici – în prezent abrogată prin O.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ – definea termenii de interes public și interes personal. Noua reglementare nu mai cuprinde astfel de definiții.

În ceea ce privește interesul profesional – sintagmă referită în cuprinsul Ordonanței Militare nr. 3/2020 -, cum nu există o definiție legală a noțiunii, putem spune că este interesul care ține de o profesie, privitor la o profesie.

Un asociat este o persoană care își manifestă voința de a constitui și de a fi parte dintr-o societate reglementată de Legea nr. 31/1990, cu respectarea dispozițiilor legale; așa fiind, deținerea calității de asociat în cadrul unei societăți cu răspundere limitată, nu ține de sfera profesională, ci de sfera unor interese economice pe care o persoană le are.

Potrivit art. 4 din  Ordonanta de Urgenţă nr. 1/2019 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, modificată, „pe durata stării de asediu sau a stării de urgenţă, exerciţiul unor drepturi şi libertăţi fundamentale poate fi restrâns, cu excepţia drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale prevăzute la art. 32, numai în măsura în care situația o cere şi cu respectarea art. 53 din Constituţia României, republicată.”.

S-ar putea concluziona că drepturile și obligațiile, decurgând din deținerea calității de asociat în cadrul unei societăți cu răspundere limitată, ar fi restrânse în aceasta perioadă, având în vedere că nu poate fi invocat un interes profesional, pentru deplasarea unui asociat de la domiciliul său, la sediul societății cu răspundere limitată în care deține calitatea de asociat, pentru a participa la o adunare generală a asociaților, legal convocată.

Cu privire la cel de-al doilea motiv posibil de invocat și anume un motiv justificat, urmează a se avea în vedere că orice structură societară are obligații a căror îndeplinire nu a fost încă suspendată de către autoritățile competente, printre acestea fiind depunerea situațiilor financiare anuale.

Conform Ordinului nr. 3781/2019 al Ministrului Finanțelor Publice, termenul de depunere a situațiilor financiare anuale  ale societăților de tip S.R.L. este 30.04.2020, respectiv 120 de zile de la încheierea exercițiului financiar.

Or, pentru depunerea acestor situații financiare este nevoie ca, în prealabil, să fie aprobate în cadrul adunării generale a asociaților.

De asemenea, anumite societăți cu răspundere limitată se regăsesc în situația de a trebui să aprobe i.e. i) numirea unor noi administratori, urmare a expirării mandatului administratorilor anterior numiți, ii) schimbarea sediului social, urmare a expirării contractului de închiriere încheiat în acest scop sau iii) decizia de a muta sediul social din rațiuni economice în actuala perioadă. Și exemplele ar putea continua.       

Așa fiind, în contextul în care pentru deplasarea unei persoane în afara domiciliului nu este posibilă invocarea altor motive decât a celor prevăzute în Ordonanța Militară nr. 3/2020, asociatul unei societăți cu răspundere limitată va putea invoca ca motiv justificat participarea la adunarea generala a societății, legal convocată, pentru motive ce nu suportă amânarea.

Dacă în convocatorul ce cuprinde chestiunile cu privire la care asociații sunt chemați să adopte o decizie nu se identifică un motiv justificat, în conformitate cu legislația specială aplicabilă în această perioadă,  participarea la adunarea generală a asociaților nu poate fi calificată ca fiind o chestiune urgentă din perspectivă societară, astfel încât prin strictă raportare la starea de urgență, asociații nu se pot deplasa, pentru a participa la adunarea generală, legal convocată.

Soluțiile pe care asociații și societățile aflate în astfel de situații le-ar putea avea la îndemână ar fi participarea la ședința adunării generale prin sisteme de comunicare la distanță, exprimându-și acordul în acest sens și semnarea hotărârii ce va fi adoptată, într-una din modalitățile reglementate de lege, pentru situația în care părțile nu sunt prezente pentru semnarea unui exemplar original.     

Această modalitate trebuie însă raportată la prevederile actelor constitutive ale fiecăror societăți în parte.

O soluție viabilă, care pare a se situa dincolo de orice restricții și care să asigure atât respectarea drepturilor asociaților, cât și înregistrarea la Oficiul Național al Registrului Comerțului a hotărârilor adoptate în cadrul adunării generale a asociaților este mandatarea unui avocat, pentru a exercita drepturile ce le revin asociaților, în această perioadă, în care restricțiile reglementate afectează unele dintre drepturile specifice ce se exercită conform normelor societare.   Deși situația de urgență impune luarea unor masuri care vizează restrângerea unor drepturi, urmează ca autoritățile competente să lămurească și alte aspecte care pot avea caracter colateral, dar care, la rândul lor trebuie reglementate, pentru a permite atât cât este posibil ca și companiile mici și mijlocii să poată continua să își desfășoare viața societară și implicit activitatea.